องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง เจตนารมณการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้้าง เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฏหมายเบื้องต้นให้แก้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปรจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายใน นายวราวุฒิ มะเสนา ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประเภทบุคคลภายนอก นายวิรัตน์ กัณหา ตำแหน่ง จิตอาสาภัยพิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเภทบุคคลภายใน พ.อ.อ อนันต์ คำสัตย์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทบุคคลภายนอก นายวิรัตน์ กัณหา ตำแหน่ง จิตอาสาภัยพิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2564ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวดัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1