องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
photo แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประมวลคุณธรรมจริยะธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำแถลงนโยบายนายก อบต.วังขอนขว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo ขั้นตอนเรื่องราวร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
photo รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file การลา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file แนวทางการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1