องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประมวลคุณธรรมจริยะธรรม
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คำแถลงนโยบายนายก อบต.วังขอนขว้าง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
photo ขั้นตอนเรื่องราวร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
photo รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การลา
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ระเบียบการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แนวทางการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีสำรองจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1