ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.วังขอนขว้าง รวมค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 1 ปีเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง