ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13718 บบาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง