ชื่อเรื่อง : ซื้อของรางวัลสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ร่วมแสดงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กระเป๋าเด็กนักเรียนปฐมวัยและกระเป๋าเด็กประถม จำนวน 178 ใบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,560 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง