ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ-1508 จำนวน 1 คัน จำนวน 12 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,830 บาท (สามหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง