ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเชคระยะตามรอบ รถบรรทุกติดตั้งเครน ทะเบียน 82-8901 ลบ จำนวน 1 คัน จำนวน 24 รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,805.76 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง