องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายอุบล ทิพย์จันทร์
ประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 089-243-3059
นายพิชัย นามขันทอง
รองประธานสภา อบต.
โทรศัพท์ : 080-605-4769
พ.อ.อ.อนันต์ คำสัตย์
เลขานุการสภา อบต.
นายสมยศ ทาทั่ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 082-292-9546
นายสุขสัตน์ สีสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 086-133-4214
นางอรวรรณ บุญมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 089-242-1511
นายเชาวัฒน์ จันยุพา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 095-584-6018